พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) by Thammapedia.com

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

ธรรมะบรรยาย โดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี : เช่น เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ, สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้, สวรรค์ในหน้าที่การงาน, ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้, อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส, อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป ฯลฯ

Categoría: Religion y Espiritualidad
 • 706 
  - เรื่อง สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ
  Mon, 6 Jun 2016
 • 705 
  - เรื่อง สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้
  Mon, 6 Jun 2016
 • 704 
  - เรื่อง สวรรค์ในหน้าที่การงาน
  Mon, 6 Jun 2016
 • 703 
  - เรื่อง ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้
  Mon, 6 Jun 2016
 • 702 
  - เรื่อง อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส
  Mon, 6 Jun 2016
Mostrar más episodios

Más podcasts de religion y espiritualidad

Más podcasts internacionales de religion y espiritualidad