Bars

라디오 북클럽 김겨울입니다

20230 - 1203 초대석 : 고수리 작가 (선명한 사랑) 산책살책 : 박태근 본부장 (한동일의 라틴어 인생 문장, 고통 구경하는 사회)
라디오 북클럽 김겨울입니다
20230 - 1203 초대석 : 고수리 작가 (선명한 사랑) 산책살책 : 박태근 본부장 (한동일의 라틴어 인생 문장, 고통 구경하는 사회)
Unfavorite

MBC 표준FM 일요일 오전 6시 5분 ~ 7시

Playlist

More episodes

 • 라디오 북클럽 김겨울입니다
  20230 - 1203 초대석 : 고수리 작가 (선명한 사랑) 산책살책 : 박태근 본부장 (한동일의 라틴어 인생 문장, 고통 구경하는 사회)
  Sun, 03 Dec 2023
  Play
 • 라디오 북클럽 김겨울입니다
  20229 - 1126 초대석 : 이소연 작가 (옷을 사지 않기로 했습니다) 산책살책 : 이다혜 기자 (아침 그리고 저녁, 공산주의자가 온다)
  Sun, 26 Nov 2023
  Play
 • 라디오 북클럽 김겨울입니다
  19849 - 1119 초대석 : 정세랑 작가 (설자은, 금성으로 돌아오다) 산책살책 : 박태근 본부장 (오타니 쇼헤이의 위대한 시즌, 겨울의 언어)
  Sun, 19 Nov 2023
  Play
 • 라디오 북클럽 김겨울입니다
  19470 - 1112 초대석 : 안톤허 번역가 (하지 말라고는 안 했잖아요?) 산책살책 : 이다혜 기자 (바흐 무반주 첼로 모음곡 : 안내서, 장하준의 경제학 레시피)
  Sun, 12 Nov 2023
  Play
 • 라디오 북클럽 김겨울입니다
  19092 - 1105 : 정여울 평론가 (욘 포세) 산책살책 : 박태근 본부장 (소년, 소녀를 만나다, 인류의 진화)
  Sun, 05 Nov 2023
  Play
Näytä lisää jaksoja
Microphone

Lisää arts-podcasteja

Microphone

Lisää arts kansainvälisiä podcasteja