វិទ្យុជាតិ FM 90.5MHz ខេត្តប៉ៃលិន

វិទ្យុជាតិ FM 90.5MHz ខេត្តប៉ៃលិន

Radio Pailin

Tyylilajit: News, World Music

Nyt soi:

Playlist

Noin វិទ្យុជាតិ FM 90.5MHz ខេត្តប៉ៃលិន

ប្លែក លឿន ជឿទុកចិត្តបាន នៅពេលនា ទីណាក៍បាន

Käyttäjien luokitus:

Taajuudet

Ajoittaa

Aika Ohjelmoida
5.00 - 11.00 កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ - ប្លែក លឿន ជឿទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៍បាន

Yhteydet

Verkkosivusto: www.pailininfo.com

Lisää tämän radion widget verkkosivustollesi
Broadcast Monitoring by ACRCloud

Radioasemat Tyylilajeittain